Ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής

27. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της εκδοθείσα δυνάμει των άρθρων 24, 25 ή 28 -

(α) εάν μεταβλήθηκε ουσιώδες πραγματικό περιστατικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η απόφασή της·

(β) εάν δεν τηρήθηκαν οι όροι που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην εκδοθείσα απόφαση·

(γ) εάν η απόφαση οφείλεται σε παραπλάνηση της Επιτροπής, με την παροχή ανακριβών, ψευδών, ελλιπών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή την απόκρυψη των αληθών·

(δ) εάν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παραλείψουν και/ ή αρνηθούν να συμμορφωθούν με τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην εκδοθείσα απόφαση.