Τροποποίηση Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του Δεύτερου και του Τρίτου Παραρτήματος.