Ιεραρχική προσφυγή

11.-(1) Μέσα σε τριάντα ημέρες –

(α) από την πληροφόρηση δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 8 -

(i) για κατακράτηση ή δέσμευση σχετικού μεταφορικού μέσου ή σχετικού προϊόντος από επιθεωρητή, ή

(ii) για απόφαση επιθεωρητή για καταστροφή σχετικού προϊόντος,

(β) από την κοινοποίηση γραπτής οδηγίας από επιθεωρητή δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 8, κάθε πρόσωπο του οποίου το συμφέρον επηρεάζεται δυσμενώς δικαιούται να προσβάλει τη σχετική πράξη, απόφαση ή οδηγία με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στην αρμόδια αρχή η οποία όρισε τον επιθεωρητή.

(2) Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή την εξετάζει, δυνάμενη κατά την κρίση της να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(3) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς που υπόκεινται σε αυτήν την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να της υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής της επί της προσφυγής.

(4) Η αρμόδια αρχή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή της επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα, διά της οποίας απόφασης αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή, και ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει, αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση.