Κατοχή πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου

14. Σε περίπτωση που ο αποκτών κατέχει ήδη πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου σε μια εταιρεία, η περαιτέρω απόκτηση τίτλων δε δημιουργεί υποχρέωση διενέργειας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, νοουμένου ότι η Επιτροπή του χορήγησε εξαίρεση κατά την παράγραφο (ιγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15.