Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007.