Μερική δημόσια πρόταση

12.-(1) Απαγορεύεται η υποβολή μερικής δημόσιας πρότασης, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

(2) Πρόσωπο που προβαίνει σε μερική δημόσια πρόταση για την απόκτηση τίτλων υποχρεούται να ορίσει μέγιστο και ελάχιστο αριθμό τίτλων που δεσμεύεται να αποδεχθεί, προκειμένου η μερική δημόσια πρόταση να θεωρείται επιτυχής.

(3) Η Επιτροπή δεν επιτρέπει την υποβολή μερικής δημόσιας πρότασης στις περιπτώσεις όπου μεταξύ άλλων:

(α) ο προτείνων ή πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με αυτόν έχουν προβεί σε σημαντικές αποκτήσεις τίτλων μιας εταιρείας για περίοδο δώδεκα μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για να τους επιτραπεί η διενέργεια μερικής δημόσιας πρότασης, ή έχουν προβεί σε οποιεσδήποτε αποκτήσεις μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για να τους επιτραπεί η διενέργεια μερικής δημόσιας πρότασης ή

(β) εάν ο προτείνων επιδιώκει την απόκτηση ποσοστού από τριάντα (30%) μέχρι και πενήντα (50%) τοις εκατόν των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας.

(4) Ο προσδιορισμός των σημαντικών αποκτήσεων κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) εναπόκειται στην Επιτροπή, η οποία αξιολογεί σε κάθε περίπτωση αν οι εν λόγω αποκτήσεις είναι σημαντικές ή όχι, ούτως ώστε να αποφασίσει κατά πόσο θα επιτρέψει τη διενέργεια μερικής δημόσιας πρότασης.

(5) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, χωρίς να έχει υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, να αποκτά τίτλους οι οποίοι, προστιθέμενοι στους τυχόν ήδη κατεχόμενους από τον ίδιο και από τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτό, του παρέχουν συνολικό ποσοστό κάτω του τριάντα τοις εκατόν (30%) των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας∙ σε τέτοια περίπτωση, το πρόσωπο αυτό δικαιούται, εάν επιθυμεί, να υποβάλει μερική δημόσια πρόταση  για απόκτηση των εν λόγω τίτλων.