Δράσεις αποκατάστασης

9.-(1) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει συμβεί περιβαλλοντική ζημιά ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια αρχή για όλες τις σχετικές πτυχές της κατάστασης και να λάβει-

(α) Όλα τα πρακτικά μέτρα για τον άμεσο έλεγχο, τον περιορισμό, την απομάκρυνση ή για οποιουδήποτε άλλου είδους διαχείριση των συγκεκριμένων ρύπων και/ ή οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων που προκαλούν ή δυνατό να προκαλέσουν ζημιά, προκειμένου να περιορισθεί ή προληφθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική ζημιά και οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή η περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών· και

(β) τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 10.

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή:

(α) Να απαιτήσει από το φορέα εκμετάλλευσης, συμπληρωματικές πληροφορίες για οποιαδήποτε ζημιά·

(β) να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ή να απαιτήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα μέτρα αυτά για τον άμεσο έλεγχο, τον περιορισμό, την απομάκρυνση ή άλλου είδους διαχείριση συγκεκριμένων ρύπων και/ ή οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων που προκαλούν ή δυνατόν να προκαλούν ή να προκαλέσουν ζημιά προκειμένου να περιορισθεί ή να προληφθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική ζημιά και οι δυσμενείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία ή η περαιτέρω υποβάθμιση υπηρεσιών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εγκαταστάσεων που αδειοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Ελέγχου Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, η αρμόδια αρχή ζητά από την αρχή που αδειοδοτεί την εγκατάσταση αυτή να επιβάλει τα μέτρα που αναφέρονται πιο πάνω στο φορέα εκμετάλλευσης.

(γ) να απαιτήσει από το φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης·

(δ) να δώσει εντολές στο φορέα εκμετάλλευσης, τις οποίες ο τελευταίος υποχρεούται να τηρήσει, για τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης που πρέπει να ληφθούν· ή

(ε) να λάβει η ίδια τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης.

(3) Η αρμόδια αρχή απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα μέτρα αποκατάστασης και στην περίπτωση που ο τελευταίος δε συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2), ή ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί ή δεν υποχρεούται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο να αναλάβει τις δαπάνες για τη λήψη των μέτρων αυτών, η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει η ίδια αυτά τα μέτρα αποκατάστασης ως μέσον έσχατης ανάγκης.