ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πληροφορίες και στοιχεία
(Άρθρο 27)


Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 27 αφορούν τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημιάς σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και περιλαμβάνουν, για κάθε περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το είδος της περιβαλλοντικής ζημιάς και την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε και/ή ανακαλύφθηκε η ζημιά. Το είδος της περιβαλλοντικής ζημιάς χαρακτηρίζεται ως ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικότοπους, στα νερά και το έδαφος.

2. Περιγραφή της δραστηριότητας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

Στις πληροφορίες περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με την αποκτηθείσα από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου πείρα.