Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής ένωσης με τίτλο -

«οδηγία (ΕΕ) 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ όσον αφορά τις διαδικασίες για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας εισαγόμενων ιστών και κυττάρων»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: