Σημείωση
8 του Ν. 8(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 8(Ι)/2017

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 8(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ την 29η Απριλίου 2017.