Μεταβατικές Διατάξεις

25.- (1) Γραφεία τα οποία, κατά το χρόνο της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας, θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσουν, για το σκοπό αυτό, προσωρινή άδεια από τον Αρχηγό και νοουμένου ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των ιδιωτών φυλάκων και ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας.

(2) Η προσωρινή άδεια ισχύει για χρονική περίοδο έξι μηνών και εξασφαλίζεται ύστερα από αίτηση στον Αρχηγό, αφού ο αιτητής καταβάλει το καθορισμένο τέλος.

(3) Πριν από τη λήξη της ισχύος της προσωρινής άδειας, το γραφείο ή ο ιδιώτης φύλακας υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ο Αρχηγός δύναται κατά την κρίση του να εκδώσει την αιτούμενη άδεια με όρους ή χωρίς όρους:

Νοείται ότι, στους όρους που δυνατόν να επιβάλει ο Αρχηγός, δύναται να περιλαμβάνεται και όρος ως προς τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των φυλάκων με στοιχεία αναγνώρισής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.