ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(άρθρα 2 και 5)

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

 

Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το σύστημα που συγκροτεί το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, υποδιαιρείται στα ακόλουθα υποσυστήματα, που αντιστοιχούν:

 

α) είτε σε τομείς διαρθρωτικής φύσεως:

- υποδομή,

- ενέργεια,

- έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση,

- εκμετάλλευση και διαχείριση της κυκλοφορίας,

- τροχαίο υλικό·

β) είτε σε τομείς λειτουργικής φύσεως:

- συντήρηση,

- τηλεματικές εφαρμογές για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

 

ΙΙ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Για κάθε υποσύστημα, ο κατάλογος των πτυχών που αφορούν τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου καθορίζεται στις εντολές για την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας, που ανατίθενται στον Οργανισμό.

Εφόσον απαιτείται, ο κατάλογος των πτυχών που αφορούν τη διαλειτουργικότητα ο οποίος καθορίζεται στις εντολές, διευκρινίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων σύμφωνα με το άρθρο 5, εδάφιο (3), παράγραφος (γ).