Διάταγμα για τα τουριστικά καταστήματα

27.-(1) Τα όρια των τουριστικών περιοχών / ζωνών, η τουριστική περίοδος, τα ωράρια λειτουργίας και οι αργίες, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής του Πάσχα, που εφαρμόζονται για τα τουριστικά καταστήματα, καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνε προηγουμένως υπόψη τις εισηγήσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών που συστήνονται και λειτουργούν δυνάμει του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, κάθε γενικό κατάστημα που είναι εντός των ορίων τουριστικής περιοχής/ζώνης, θεωρείται ως τουριστικό κατάστημα και αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας του και τις αργίες εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω διατάγματος σε αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 20, 21 και 23.

(2) Αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Σε κάθε επαρχία συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να συμβουλεύει τον Υπουργό όσο αφορά τον καθορισμό των ορίων των τουριστικών ζωνών/περιοχών, της τουριστικής περιόδου, καθώς και του ωραρίου λειτουργίας και των αργιών των τουριστικών καταστημάτων που εμπίπτουν στις περιοχές αυτές·

(β) η κάθε Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από -

(i) τον έπαρχο της οικείας επαρχίας, ως πρόεδρο·

(ii) ένα εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού·

(iii) ένα εκπρόσωπο από κάθε επηρεαζόμενο δήμο ή κοινότητα·

(iv) ένα εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και ένα εκπρόσωπο του Κυπριακού, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου·

(v) ένα εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών·

(vi) ένα εκπρόσωπο της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, ένα εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου και ένα εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου· και

(vii) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(γ) ο πρόεδρος συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρία, τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, κατά την περίοδο από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους, με σκοπό την υποβολή προς τον Υπουργό εισηγήσεων αναφορικά με -

(i) την ακριβή χωρομετρική περιγραφή και το χάρτη της περιοχής που προτείνεται ως τουριστική περιοχή / ζώνη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(ii) την τουριστική περίοδο, κατά την οποία θα ισχύουν τα τουριστικά ωράρια· και

(iii) τα προτεινόμενα τουριστικά ωράρια και τις αργίες για τα τουριστικά καταστήματα που εμπίπτουν εντός της τουριστικής περιοχής / ζώνης:

Νοείται ότι, όλες οι εισηγήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και να συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) ο πρόεδρος συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρία, μετά από γραπτή αίτηση τριών μελών της ή μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού ή όταν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, με σκοπό να συμβουλεύει τον Υπουργό για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής·

(ε) ο πρόεδρος, υποβάλλει προς τον Υπουργό αιτιολογημένη έκθεση με τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα θέματα που προνοούνται στο εδάφιο (γ).