Σημείωση
56 του Ν. 208(Ι)/2012Διατήρηση ισχύος Οδηγιών

56. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 11 του περί Ερμηνείας Νόμου, οι οδηγίες που εκδόθηκαν από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει των περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2006 και 2007, εξακολουθούν να ισχύουν  χωρίς να επηρεάζονται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 και θεωρούνται οδηγίες που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 208(Ι)/2012].