Δικαιούμενοι συμμετοχής

6. Σε διαγωνισμό δημόσιων συμβάσεων δικαιούνται να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, οι οποίοι έχουν, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να απορρίπτουν τους ανωτέρω υποψηφίους ή προσφέροντες με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της ισχύουσας στη Δημοκρατία νομοθεσίας, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα:

Νοείται ότι, στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων και δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών που περιέχουν επιπλέον εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν στην αίτηση συμμετοχής τους ή στην προσφορά τους τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης.