Κοινοπραξίες

7. Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ή προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να απαιτούν από τις κοινοπραξίες οικονομικών φορέων να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή μίας αίτησης συμμετοχής ή προσφοράς:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να υποχρεώσουν την επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.