Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

8. Κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν έναντι των οικονομικών φορέων των λοιπών κρατών μελών εξίσου ευνοϊκούς όρους με εκείνους που παρέχουν προς τους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας.