Σημείωση
16 του 91(I)/2010Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 91(I)/2010] και λήξη της ισχύος του άρθρου 12

(1)  Με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 91(I)/2010] άρχεται με τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2)  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 άρχεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2012.