Σημείωση
97 του Ν. 73(Ι)/2016Μεταβατικές διατάξεις

97.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών, οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 73(Ι)/2016], εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 73(Ι)/2016], θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 73(Ι)/2016]:

Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 73(Ι)/2016] σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 73(Ι)/2016].

(2) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 73(Ι)/2016], τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και στο βαθμό που δε συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 73(Ι)/2016], οι Κανονισμοί που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 73(Ι)/2016].