ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX(A)

 

Παράρτημα IX(A)

(Άρθρα 61Α, 61Β και 61Γ)

Δεδομένα για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών

Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων κίνησης

 

Καύσιμο

Ενεργειακό 
περιεχόμενο

Ντίζελ                                                                          
36 MJ/λίτρο
Βενζίνη 32 MJ/λίτρο
Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο 33-38 MJ/Nm3
Υγραέριο (LPG) 24 MJ/λίτρο
Αιθανόλη 21 MJ/λίτρο
Βιοντίζελ 33 MJ/λίτρο
Καύσιμα γαλακτώματα 32 MJ/λίτρο
Υδρογόνο 11 MJ/Nm3

 

Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007)

CO2 NOx NMHC Αιωρούμενα σωματίδια
0,03-0,04 EUR/kg 0,0044 EUR /g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g

 

Πίνακας 3: Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων

οδικών μεταφορών

Κατηγορία οχημάτων (κατηγορίες M και N όπως ορίζονται στην

Κ.Δ.Π. 218/2010 ημερ. 21/05/2010)

Διανυόμενα

χιλιόμετρα

καθ’ όλη τη

διάρκεια ζωής

Επιβατικά αυτοκίνητα (M1 ) 200 000 km
Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (N1 ) 250 000 km
Βαρέα φορτηγά οχήματα (N2 , N3 ) 1000 000 km
Λεωφορεία (M2 , M3 ) 800 000 km