Ίδρυση Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, το οποίο αποτελείται από:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως εκ της θέσης του,

(β) το Διευθυντή ως εκ της θέσης του,

(γ) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο,

(δ) τέσσερις (4) εγγεγραμμένους κτηνιάτρους που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία και τους οποίους διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο,

(ε) δύο (2) εγγεγραμμένους κτηνιατρικούς φαρμακοποιούς που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία και τους οποίους διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο,

(στ) ένα (1) εγγεγραμμένο φαρμακοποιό που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία και τον οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο,

(ζ) ένα (1) κτηνοτροφικό λειτουργό που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία και τον οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απουσίας  εκτός της Δημοκρατίας, ασθένειας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντα αυτά στο Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων θα ασκεί ο Διευθυντής.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, εκτός από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Διευθυντή, υπηρετούν στη θέση τους για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, μπορούν όμως να επαναδιοριστούν μετά τη λήξη τη θητείας τους:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, αν το κρίνει σκόπιμο, ν΄ ανακαλέσει σε οποιοδήποτε χρόνο το διορισμό οποιουδήποτε μέλους.