Υποχρεώσεις λιανοπώλη.

88. Κάθε πρόσωπο στο οποίο επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 87, η προμήθεια κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, οφείλει –

(α) Να τηρεί επακριβή μητρώα για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που παραδίδονται μόνο βάσει συνταγής, στα οποία πρέπει να καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά κάθε πράξη εισόδου ή εξόδου –

(i) ημερομηνία·

(ii) ακριβής περιγραφή του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος·

(iii) αριθμός παρτίδας παρασκευής·

(iv) ποσότητα που παραλήφθηκε ή παραδόθηκε·

(v) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή του  παραλήπτη·

(vi) ενδεχομένως όνομα και διεύθυνση του κτηνιάτρου   που συνέταξε τη συνταγή και αντίγραφο της συνταγής,

(β) να διενεργεί, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, λεπτομερή έλεγχο για την αντιπαραβολή των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εισήλθαν και εξήλθαν με τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που βρίσκονται ακόμη στην αποθήκη, να συντάσσει έκθεση για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά και να διαθέτει τα λογιστικά αυτά στοιχεία στη διάθεση των Εντεταλμένων Επιθεωρητών προς διεξαγωγή επιθεωρήσεων, επί πέντε έτη.