Διαβουλεύσεις.

14.-(1) Η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται με κάθε δημόσια επιχείρηση, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατική υπηρεσία ή οργανισμό δημόσιου δικαίου που, με βάση ειδικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται διά νόμου, ενδέχεται να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις του σχεδίου και/ή προγράμματος στο περιβάλλον.

(2) Το κοινό με το οποίο η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται συμπεριλαμβάνει το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ένα σχέδιο και/ή πρόγραμμα και περιλαμβάνει  μη κυβερνητικές  οργανώσεις, όπως οργανώσεις  που προάγουν  την προστασία του περιβάλλοντος.