Γνωστοποίηση που αφορά την καλλιέργεια κτλ. καπνού

98. (1) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει κάθε λεπτομέρεια και τους όρους και τις προϋποθέσεις που:

(α) διέπουν τη φύτευση, καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση του καλλιεργημένου στη Δημοκρατία καπνού˙

(β) καθορίζουν τη μέθοδο επιβολής φόρου κατανάλωσης που τυχόν επιβάλλεται στο καλλιεργημένο με τον πιο πάνω τρόπο καπνό˙

(γ) διασφαλίζουν την είσπραξη τυχόν πληρωτέου φόρου κατανάλωσης.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και κάθε είδος, αναφορικά με το οποίο διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται σε δήμευση.