Άλλες περιπτώσεις απαιτητού και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για εναρμονισμένα προϊόντα

9. (1) Για τα εναρμονισμένα προϊόντα που αγοράζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση από άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα εγκεκριμένου αποθηκευτή, ή του εγγεγραμμένου ή μη εγγεγραμμένου επιτηδευματία και αποστέλλονται ή μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για δικό του λογαριασμό στη Δημοκρατία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στη Δημοκρατία.

(2) Για το σκοπό αυτό, η παράδοση εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπεία της οποίας τα προϊόντα αυτά αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς άτομα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) που είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία και αποστέλλονται ή μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για δικό του λογαριασμό στη Δημοκρατία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των προϊόντων αυτών καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία και καταβάλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη τους.

(3) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι απαιτητός στη Δημοκρατία από τον πωλητή κατά το χρόνο της παράδοσης των προϊόντων ή από το φορολογικό εκπρόσωπο αυτού που δεν είναι ο τελικός παραλήπτης των προϊόντων, τη στιγμή που πραγματοποιείται η παράδοση και καταβάλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους:

Νοείται ότι ο φορολογικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Δημοκρατίας και εγκεκριμένος από το Διευθυντή κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης:

Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση που ο πωλητής είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία πρέπει να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(i) να εγγυάται την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, υπό τους όρους που προβλέπει το κράτος μέλος προορισμού, πριν από την αποστολή των προϊόντων και να εξασφαλίζει την καταβολή τους μετά την άφιξη των προϊόντων,

(ii) να τηρεί λογιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραδόσεις των προϊόντων.

(4) Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το έδαφος της Δημοκρατίας τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που καταβλήθηκε στο έδαφος της Δημοκρατίας δύναται να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 26.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.