Μεταβίβαση αδειών

111. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 112 οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο στο όνομα κάποιου προσώπου δεν μεταβιβάζονται.