Κανονισμοί, Διατάγματα και γνωστοποιήσεις

149. (1) Επιπρόσθετα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στον παρόντα Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει και οποιουσδήποτε άλλους Κανονισμούς ή Διατάγματα για τον καθορισμό ή ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και της κοινοτικής νομοθεσίας και γενικότερα για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής τους.

(2) Κανονισμοί και Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο είναι δυνατό να περιέχουν και διατάξεις για την επιβολή ποινών στις περιπτώσεις παράβασής τους, σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι δυνατό να προβλέπουν ποινή βαρύτερη από τη βαρύτερη ποινή η οποία προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(3) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί και Διατάγματα που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο είναι δυνατό να περιέχουν διατάξεις για την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των Κανονισμών και Διαταγμάτων αυτών.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων υπ’ αυτού κανονισμών και Διαταγμάτων.