Ορισμοί

89. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την πιο κάτω έννοια:

"εγχώριος καπνός" σημαίνει καπνό που παράχθηκε στη Δημοκρατία.

"έμπορος εγχώριου καπνού" σημαίνει πρόσωπο που κατέχει άδεια σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 97, να εμπορεύεται εγχώριο καπνό.

"μη βιομηχανοποιημένα καπνά", θεωρούνται τα καπνά παντός χαρακτηρισμού περιλαμβανομένων των μίσχων και απορριμμάτων καπνού, που δεν εμπίπτουν στον ορισμό βιομηχανοποιημένα καπνά του εδαφίου (1) του άρθρου 81.