Ειδική περίπτωση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

87. (1) Τηρουμένων των όρων τους οποίους ήθελε ο Διευθυντής επιβάλει επιστρέφεται ο καταβληθείς ειδικός φόρος κατανάλωσης σε βιομηχανοποιημένα καπνά τα οποία λόγω υπερβολικής ξηρότητας ή άλλης φυσικής αιτίας καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση και καταστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν το πρόσωπο αυτό.

Νοείται ότι  το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου που μπορεί να επιστρέφεται κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο μέσο μηνιαίο όρο των ποσοτήτων ανά κατηγορία  βιομηχανοποιημένων καπνών που τίθενται σε ανάλωση κατά περίπτωση.

(2) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για τα προϊόντα που καταστρέφονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) επιστρέφεται εφόσον η αίτηση περί καταστροφής υποβάλλεται στο Διευθυντή εντός τριετίας από τη λήξη του έτους επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.