Σημείωση
3 του Ν.126(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.126(I)/2005

Ο Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.126(I)/2005]  τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2005.