Σημείωση
13 του Ν.65(I)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν.65(I)/2006

(1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.65(I)/2006] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.65(I)/2006] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου του 2005.