Σημείωση
3 του Ν. 157(I)/2020Έναρξη της ισχύος του Ν. 157(Ι)/2020

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 157(Ι)/2020] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022.