Σημείωση
28 του Ν.30(I)/2010 Έναρξη της ισχύος του Ν.30(I)/2010

(1) Τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (2), ως έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.30(Ι)/2010], ορίζεται η 1η Απριλίου 2010.

(2) Οποιαδήποτε άρθρα του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.30(Ι)/2010] δύναται να τεθούν σε εφαρμογή σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.