Σημείωση
27 του Ν.30(I)/2010Μεταβατικές διατάξεις

(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.30(I)/2010], στις περιπτώσεις που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής με γνωστοποίηση του, επιτρέπεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής με βάση τις διατυπώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18 του βασικού νόμου και στη γνωστοποίηση για τις λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 και η εν λόγω διακίνηση, καθώς και η εκκαθάριση των προϊόντων αυτών υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 14(3) και 18 του βασικού νόμου και την γνωστοποίηση για τις λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18:

Νοείται ότι, το άρθρο 14(3) του βασικού νόμου εφαρμόζεται σε όλους τους εγγυητές που ορίζονται στο άρθρο 11Β που διαλαμβάνεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.30(I)/2010].   

(2) Τα άρθρα 15, 16, 17, 17Α, 17Β και 17Γ όπως παρατίθενται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.30(I)/2010], δεν εφαρμόζονται, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, αναφορικά με τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(3) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, η οποία άρχισε πριν την 1η Απριλίου 2010, συνεχίζεται και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου, πριν αυτός να τροποποιηθεί με τον περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010.