Σημείωση
6 του Ν.119(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.119(I)/2010

Η ισχύος του Ν.119(I)/2010 αρχίζει στις 10 Δεκεμβρίου 2010.