Σημείωση
3 του Ν.119(I)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν.119(I)/2009

Η ισχύος του Ν.119(I)/2009 αρχίζει από την 6η Νοεμβρίου 2009.