Σημείωση
3 του Ν.156(I)/2007Έναρξη ισχύος του Ν.156(I)/2007

Η ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.156(I)/2007] αρχίζει από την 6η Δεκεμβρίου 2007.