Σημείωση
7 του Ν. 89(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 89(Ι)/2017

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 89(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2017.