Σημείωση
3 του Ν.245(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.245(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.245(I)/2004] τίθεται σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2004.