Σημείωση
3 του Ν. 140(Ι)2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 140(Ι)/2018

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 140(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ τη 18η Δεκεμβρίου 2018.