Σημείωση
30 του Ν. 54(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 54(Ι)/2022

30.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 54(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ τη 13η Φεβρουαρίου 2023.

(2) Η παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 18Α και 18Β των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως 2021 ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.