Σημείωση
7 του Ν.144(I)/2006Μεταβατική διάταξη

Τηρουμένων, κατ’ αναλογία, των διατάξεων του άρθρου 27 του βασικού νόμου, οποιαδήποτε ταξινομημένα ή εγγεγραμμένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.144(Ι)/2006], τέθηκαν σε ανάλωση υπό διαμαρτυρία ή για τα οποία, κατά την ίδια ημερομηνία, εκκρεμεί προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο ή έχει εκδοθεί προς τούτο σχετική ακυρωτική απόφαση ή εκκρεμεί αίτημα αναθεώρησης στο Διευθυντή ή κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για καταχώρηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος ή για την υποβολή αιτήματος αναθεώρησης, υπολογίζονται οι αναλογούντες φόροι κατανάλωσης με βάση τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.144(Ι)/2006],, εφόσον τούτο ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.144(Ι)/2006].