Παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης

49. Είναι καθήκον του Αρχηγού να μεριμνά για σκοπούς πυρόσβεσης και ειδικότερα να εξασφαλίζει-

(α) την ίδρυση τέτοιων πυροσβεστικών σταθμών και την προμήθεια τέτοιου εξοπλισμού που δυνατόν να είναι αναγκαίος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των συνηθισμένων απαιτήσεων·

(β) την επαρκή εκπαίδευση των μελών της Υπηρεσίας·

(γ) επαρκείς διευθετήσεις για το χειρισμό κλήσεων για την παροχή βοήθειας από μέρους της Υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και για κλήση σε καθήκον των μελών της Υπηρεσίας·

(δ) επαρκείς διευθετήσεις για λήψη, με επιθεώρηση ή διαφορετικά, πληροφοριών που απαιτούνται για σκοπούς πυρόσβεσης σε σχέση με το χαρακτήρα κτιρίων και άλλης περιουσίας, τη διαθέσιμη υδατοπρομήθεια και των μέσων πρόσβασης σε αυτή και άλλων ουσιαστικών τοπικών περιστάσεων·

(ε) επαρκείς διευθετήσεις για βεβαίωση ότι λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την πρόληψη ή μετριασμό ζημιών σε περιουσία που προκύπτουν από μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών·

(στ) επαρκείς διευθετήσεις για την παροχή, όταν ζητείται, συμβουλών για κτίρια και άλλη περιουσία όσον αφορά την πρόληψη πυρκαγιών, τον περιορισμό της επέκτασης πυρκαγιών και των μέσων διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.