Υποχρέωση αναφοράς και παροχής πληροφοριών σε σχέση με πράξεις διαφθοράς ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς

38. Κάθε μέλος της Αστυνομίας οφείλει να καταγγείλει ή να αναφέρει στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας ή να παράσχει σ΄ αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία που αφορούν πράξεις ή και παραλείψεις άλλου μέλους που συνιστούν πράξεις διαφθοράς ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς που υπέπεσαν στην αντίληψή του ή/και περιήλθαν σε γνώση του ή στη κατοχή του ή/και εύλογα πιστεύει ότι έχουν τελεστεί είτε εν ώρα καθήκοντος είτε οποτεδήποτε.