Κανονισμοί

54. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του Αρχηγού, να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους.