Συμπληρωματικές εξουσίες Αρχηγού

50. Οι εξουσίες του Αρχηγού αναφορικά με την πυρόσβεση περιλαμβάνουν εξουσία-

(α) για πληρωμή σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη της Υπηρεσίας τα οποία παρέχουν υπηρεσίες για σκοπούς πυρόσβεσης τέτοιας αμοιβής που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλη·

(β) για απασχόληση της Υπηρεσίας ή χρήση οποιουδήποτε πυροσβεστικού εξοπλισμού για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς πυρόσβεσης για τους οποίους φαίνεται στον Αρχηγό ότι είναι κατάλληλοι και, αν θεωρεί ορθό, επιβάλλει τέτοια επιβάρυνση κατά την κρίση του για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά την απασχόληση της Υπηρεσίας αυτής ή κατά τη χρήση του πυροσβεστικού αυτού εξοπλισμού.