Εξουσίες πυροσβεστών και μελών της Αστυνομίας κατά την κατάσβεση πυρκαγιών

51.- (1) Οποιοδήποτε μέλος της Υπηρεσίας είναι σε καθήκον ή οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας μπορεί να εισέρχεται και, αν είναι αναγκαίο, να παραβιάζει οποιαδήποτε υποστατικά ή μέρος στο οποίο εξερράγη πυρκαγιά, ή σε οποιαδήποτε υποστατικά ή μέρος στο οποίο είναι αναγκαίο να εισέρχεται για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιάς ή προστασίας των υποστατικών ή του μέρους από πράξεις που γίνονται για σκοπούς πυρόσβεσης χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου αυτών και δύναται να πράττει όλα όσα θεωρεί αναγκαία για κατάσβεση της πυρκαγιάς ή για προστασία από πυρκαγιά ή από πράξεις που γίνονται, όπως προαναφέρεται, σε οποιαδήποτε τέτοια υποστατικά ή μέρος ή για διάσωση οποιουδήποτε προσώπου ή περιουσίας σε αυτά.

(2) Πρόσωπο το οποίο θεληματικά παρεμποδίζει ή παρενοχλεί μέλος της Υπηρεσίας που είναι απασχολημένο με επιχειρήσεις για σκοπούς πυρόσβεσης είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση πυρκαγιάς το ιεραρχικά αρχαιότερο μέλος της Υπηρεσίας που είναι παρόν (το οποίο στο εξής αναφέρεται ως “Ανώτερος Αξιωματικός Πυροσβεστικής”) έχει την αποκλειστική ευθύνη και τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, περιλαμβανομένων του καθορισμού των θέσεων των πυροσβεστικών μηχανών και συσκευών, της πρόσδεσης ελαστικού πυροσβεστικού σωλήνα σε υδροσωλήνες ή της χρήσης πηγής νερού και της επιλογής των μερών των υποστατικών, αντικειμένου ή τόπου όπου υπάρχει η πυρκαγιά, ή γειτονικών υποστατικών, αντικειμένων ή τόπων προς την κατεύθυνση των οποίων εξαποστέλλεται το νερό πυρόσβεσης.

(4) Κάθε προμηθευτής νερού υποχρεούται, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας, να τοποθετήσει υδροστόμια πυρόσβεσης στο υδρευτικό του σύστημα σε τέτοια σημεία όπως ορίζει η Υπηρεσία και να συντηρεί και από καιρό σε καιρό να ανανεώνει αυτά.

(5) Η αξία των υδροστομίων και τα έξοδα εγκατάστασης, συντήρησης και ανανέωσης αυτών θα καταβάλλονται από την Υπηρεσία:

Νοείται ότι, αν τα υδροστόμια πυρόσβεστης τοποθετούνται σε γη που διανοίγεται ή διαιρείται σε οικόπεδα, σύμφωνα με άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, η αξία των υδροστομίων και τα έξοδα εγκατάστασης αυτών θα καταβάλλονται από το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια αυτή.

(6) Κάθε προμηθευτής ύδατος υποχρεούται να δίνει έγγραφη ειδοποίηση στην Υπηρεσία για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει νέο δίκτυο υδατοπρομήθειας ή να επεκτείνει αυτό που υπάρχει και να επισυνάπτει το σχέδιο της εγκατάστασης αυτής ή επέκτασης.

(7) Η Υπηρεσία δύναται να κατασκευάζει φρεάτια υδροστομίων πάνω στο υδρευτικό σύστημα και να τοποθετεί δείκτες για εύκολη επισήμανσή τους.

(8) Πρόσωπο το οποίο επεμβαίνει σε οποιοδήποτε φρεάτιο, δείκτη ή υδροστόμιο πυρόσβεσης ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ελεύθερη χρήση τους είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.

(9) Προμηθευτές νερού, μετά από απαίτηση του Ανώτερου Αξιωματικού Πυροσβεστικής να παραχωρούν μεγαλύτερη ποσότητα και πίεση νερού για την κατάσβεση πυρκαϊάς, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που καθιστούν αυτούς ικανούς να συμμορφώνονται με τέτοιες απαιτήσεις και δύνανται για το σκοπό αυτό να διακόπτουν την παροχή νερού από τους κεντρικούς αγωγούς και σωλήνες σε οποιαδήποτε περιοχή και καμιά αρχή ή πρόσωπο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ποινή ή αξίωση εξαιτίας της διακοπής της παροχής νερού που προκλήθηκε αποκλειστικά ένεκα της συμμόρφωσης των προμηθευτών νερού με την απαίτηση αυτή.

(10) Ο Ανώτερος Αξιωματικός Πυροσβεστικής, σε περίπτωση πυρκαγιάς δύναται να κλείει για την τροχαία οποιοδήποτε δρόμο ή δύναται να σταματά ή να ρυθμίζει την τροχαία σε οποιοδήποτε δρόμο οποτεδήποτε κατά τη γνώμη του αξιωματικού αυτού είναι αναγκαίο ή επιθυμητό να πράξει με τον τρόπο αυτό για σκοπούς πυρόσβεσης.

(11) Η Υπηρεσία δικαιούται να λαμβάνει νερό από οπουδήποτε για σκοπούς πυρόσβεσης και ουδείς δικαιούται να αρνηθεί ή να παρεμποδίσει τη λήψη νερού από την Υπηρεσία για τους σκοπούς αυτούς:

Νοείται ότι η αξία οποιασδήποτε ποσότητας καταναλωθέντος νερού που λαμβάνεται όπως προνοείται πιο πάνω και καταμετρείται από υδρομετρητή, ο οποίος τοποθετείται για σκοπούς καταγραφής, κατανάλωσης και καταβολής τελών από αρδευτικό τμήμα ή αρδευτικό σύνδεσμο ή ιδιώτη, καταβάλλεται από τη Δημοκρατία:

Νοείται περαιτέρω ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση λήψης νερού που ανήκει σε πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση παροχής νερού στην Υπηρεσία για σκοπούς πυρόσβεσης στα υποστατικά τους δυνάμει των όρων της άδειας οικοδομής ή λειτουργίας των εν λόγω υποστατικών.