Εξουσίες μήνυσης

26. Τηρουμένης οποιασδήποτε οδηγίας του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, θα είναι νόμιμο για οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας να προβαίνει σε μήνυση ή κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ενώπιον των Δικαστηρίων και να αιτείται την έκδοση κλήσης, εντάλματος, εντάλματος έρευνας ή τέτοιας άλλης νομικής διαδικασίας που δυνατό να εκδοθεί με νόμο εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και να καλεί ενώπιον των Δικαστηρίων οποιοδήποτε πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα και να διευθύνει δημόσιες ποινικές διώξεις και προανακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

Νοείται ότι κανένα μέλος της Αστυνομίας δεν εμφανίζεται και ενεργεί ως δημόσιος κατήγορος, αν δεν κατέχει όλα τα προσόντα που προβλέπει ο περί Δημόσιων Κατηγόρων Νόμος.