Καθήκοντα της Υπηρεσίας

48.- (1) Η πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών που απειλούν ζωή και περιουσία είναι καθήκον της Υπηρεσίας και όλα τα μέλη της Αστυνομίας είναι υποχρεωμένα να βοηθούν τα μέλη της Υπηρεσίας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Η Υπηρεσία μπορεί, ύστερα από παράκληση της αρμόδιας αρχής ή και αυτεπάγγελτα, να εξετάζει από απόψεως πυροπροστασίας τις μελέτες των σχεδίων νεοανεγειρόμενων ή διαρρυθμιζόμενων οικοδομών, καθώς και όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις τους.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζουν τις κατηγορίες κτιρίων τα οποία θα τυγχάνουν ελέγχου πυροπροστασίας, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά την καλύτερη εφαρμογή των περί πυροπροστασίας διατάξεων.

(4) (α) Όποιος εμποδίζει τον έλεγχο ή επιδεικνύει ανυπακοή στις υποδείξεις πυροπροστασίας είναι υπαίτιος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες.

(β) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία που έχει προσαφθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση της υποπαραγράφου (α) του εδαφίου αυτού μπορεί, ύστερα από αίτηση, να διατάξει αναστολή κάθε περαιτέρω εργασίας αναφορικά με την ανέγερση, κατασκευή, ανοικοδόμηση, μετατροπή ή λειτουργία του κτιρίου στο οποίο αναφέρεται η παράβαση, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την οποία έχει προσαφθεί κατηγορία.