Ζημιά

53. Ζημιά που προκαλείται από μέλος της Υπηρεσίας ή από πρόσωπο που ενεργεί βάσει των οδηγιών του Αξιωματικού της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του στη σκηνή πυρκαγιάς ή απειλούμενης πυρκαγιάς θεωρείται ως ζημιά από πυρκαγιά εντός της έννοιας οποιουδήποτε ασφαλιστικού συμβολαίου έναντι πυρκαγιάς.